Bakhoven Stiching

WERKWIJZE

Aanmelding:

Gemeenten hebben op grond van de WMO (2015 bv art 1.2.1) de opdracht om opvang te verschaffen aan wie hierin zelf niet kan voorzien. Daarom dient ieder, die noodgedwongen geen thuis meer heeft en zich tijdelijk niet zelfstandig in de samenleving staande kan houden, zich te wenden tot de gemeente. Mocht vervolgens blijken dat alle WMO-gecontracteerde aanbieders van opvang (tijdelijk) aan de gemeente niet kunnen leveren wat is overeengekomen en die dus geen beschikbare opvangplek hebben voor de client van de gemeente, dan kan de verantwoordelijke gemeente een gemotiveerd schriftelijk verzoek (per email) bij ons indienen voor kosteloze noodopvang. De meeste aanvragen krijgen wij van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, maar ook andere gemeenten verzoeken ons regelmatig om kortdurende noodopvang. Het stichtingbestuur besluit, zo nodig in overleg met professionele hulpverleners, wie in aanmerking komt.

Opvang:

Tijdens het verblijf worden bewoners naast huishoudelijke verzorging ook bijgestaan door welzijnswerkers. Naast betaalde krachten maakt de stichting gebruik van vrijwilligers.

Vervolgtraject:

Vanaf de aankomst van een nieuwe bewoner zal de stichting samen met de verantwoordelijke gemeente in overleg met betreffende persoon een plan van aanpak maken en een vervolgtraject bepalen.